Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: bloemert.it van Bloemert IT te Staphorst, Nederland (hierna “de website”). Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Bloemert IT niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Koppeling van of naar websites van derden

Wanneer Bloemert IT hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Bloemert IT de op of via de websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door Bloemert IT niet geverifieerd. Bloemert IT aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloemert IT is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van Bloemert IT. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Bloemert IT of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloemert IT mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook; of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand. Informatie op de website mag wel afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Bloemert IT verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Bloemert IT aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Bloemert IT behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.